Anasayfa / Kurumsal / Tüzük

Tüzük

BAĞIMSIZ ENERJİ SANAYİ MADENCİLİK HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ  SENDİKASI (BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN)

 

Madde 1 – Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi : 

Sendikanın adı: BAĞIMSIZ ENERJİ SANAYİ MADENCİLİK HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI’dır.

Kısa Adı: Bağımsız Enerji-Sen’ dir. Sendikanın Merkezi: ANKARA’dır.

Sendikanın Adresi: İzmir 2 Cadde TURTES İş Merkezi No: 34 Kat:4/410 Kızılay– ANKARA”dır.

 Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Madde 2 – Sendikanın Faaliyet Göstereceği Hizmet Kolu:

 Sendika, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5. Maddesinde sayılan 10 sıra numaralı “Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” alanında faaliyet gösteren genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan teşekkül ile bunlara bağlı kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlilerinin çalıştığı kurum ve kuruluşlar ile bunların eklentisi olan işyerlerinin tümünü kapsar.

 

Bu kurum ve kuruluşların kurum kodları

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 • Savunma Sanayii Başkanlığı,
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,
 • Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı,
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gen. Müdürlüğü,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı,
 • Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı,
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 • Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 • Türk Standartları Enstitüsü,
 • Türkiye Uzay Ajansı,
 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek, bu hizmet kolundan çıkarılacak veya genel ismi değişen Kamu Kurum ve Kuruluşları için, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

 

Madde 3 – Tanımlar:

            Tüzüğün uygulanmasında; 

 1. Kamu Görevlisi Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,
 2. Sendika: Bağımsız Enerji-Sen Genel Merkezini,
 3. Konfederasyon: Sendikanın üye olduğu üst kuruluşu,
 4. Şube: Yasanın öngördüğü üye sayısını tamamlamış ve Bağımsız Enerji-Sen Genel Merkezinden yetki alarak kurulan, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşu,
 5. İşyeri Sendika Temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisini,
 6. Sendika İşyeri Temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini, Personel: Sendika hizmetlerinde istihdam edilen her düzeydeki görevliyi,
 7. Toplu Sözleşme: 4688 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,
 8. Toplantı Tutanağı: Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı,
 9. İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,
 10. Kurum: Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,
 11. Kamu İşvereni : Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,
 12. Kamu İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını, İfade eder.

 

Madde 4 – Sendikanın Amacı:

 Sendika; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen cumhuriyetin temel niteliklerini korumayı, toplumun milli ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı olmayı temel ilke sayar. Demokratik sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerinin ortak hak ve çıkarlarını, sosyal barışı ve çalışma barışını korumayı ve geliştirmeyi; ayrıca, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması amacını taşır. 

            Bu amaç doğrultusunda; 

 1. Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.
 2. Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128 inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturur ve T.B.M.M. nezdinde girişimlerde bulunur.
 3. Üyelerine yaptıkları hizmete uygun aile sorumluluklarını yerine getirecek, insanlık haysiyetine yakışır bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışır.
 4. Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirleri alır ve gelişimini sağlayacak çalışmaları yapar.
 5. Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlikten doğan haklarını geliştirmek ve korumak için çalışır.
 6. Üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik konularla ilgili eğitim çalışmalarına önem verir.
 7. Üyelerinin objektif ve liyakat esaslarına dayalı bir şekilde atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmeleri için çalışır.
 8. Milli geliri arttırmak ve milli gelirden üyelerine düşen payı almak için çaba sarf eder.
 9. Üyelerini ve mirasçılarını idare ve adli merciler nezdinde temsil eder, dava açar, açılan davalara taraf olur, üyelerine hukuki desteği yaygınlaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
 10. Sendika, demokratik ve katılımcı bir anlayış içerisinde evrensel değerleri gözetir, üyelerinin insan hakları, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve benzeri sorunlarının aşılması için çalışmalar yapar.

 

Madde 5 -  Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri : 

            Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

 1. Üyeleri adına üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte toplu sözleşme görüşmelerine katılır. Toplu sözleşme görüşmelerini sonuçlandırmaya taraf olur, mutabakat metnini imzalar.
 2. Toplu sözleşme uyuşmazlıklarında üst kuruluşu konfederasyon ile birlikte uzlaştırma kuruluna, ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
 3. Üyelerinin hak, ödev ve çalışma koşulları ile iş güvenliği ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında ilgili makamlara görüş bildirir, bu amaçla panel ve etkinlikler düzenler, toplu sözleşme görüşmeleri sonucu imzalanan toplu sözleşme metinlerinin uygulanmasını izler, üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte yüksek ve kurum idari kurulları ile kamu işvereni ve uzlaştırma kuruluna temsilci gönderir.
 4. Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.
 5. Verimlilik araştırmaları yapar, önerilerde bulunur, kamu işveren makamları ile ortak çalışmalar yapar.
 6. Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır.
 7. Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, hak ve çıkarlarını ilgilendiren konular ile personel hukukunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilgili makamlara sunar.
 8. Üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve çıkarlarının izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması halinde üyelerini veya mirasçılarını her düzeydeki yargı ve yönetim organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
 9. Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için amatör sportif etkinlikler yapabilir. Eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, kitaplık, kreş ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulu tesisleri devralabilir ya da kiralayabilir, gerektiğinde bu tesisleri yönetebilir. Herhangi bir bağışta bulunmamak şartıyla, üyeleri için kooperatiflerin kurulmasına yardım edebilir ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere bu kooperatiflere kredi verebilir.
 10. Tabi afetlerde, üyelik şartı aramaksızın afete uğrayan bölgelere kanunun öngördüğü sınırlar içinde nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere ayni ve nakdi yardım yapabilir.
 11. Uluslararası kuruluşlara üye olur. Üyelikten ayrılır. Üyesi bulunduğu kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Karşılıklı ziyaretlerle işbirliğini güçlendirir.
 12. Hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin örgütlü gücünü arttırmak için üyelik çalışmaları yapar.
 13. Tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanır.
 14. Kanunun öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

 

Madde 6 – Sendika Üyeliğinin Kazanılması:

 Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda daimi suretle çalışan, kamu görevlileri sendikaya üye olabilirler.

 Üye olmak isteyen kamu görevlisi, üç suret olarak doldurup imzaladığı Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunu ile sendika merkezine veya sendika şubesine başvurur. Üyelik sendika yönetim kurulunun kabul kararı ile kazanılır. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

 Sendika, üyeliği kabul edilen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir. Bir örneği sendika merkezinde kalır. Bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere kamu işverenine gönderir.

 Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile yönetmeliklere uygun harekette bulunmayı ve üyelik aidatını ödemeyi kabul etmiş sayılır.

 

Madde 7 – Üyelikten Çekilme: 

 Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme ve Diğer Nedenlerle Ayrılmalara İlişkin Form’un (EK-3) 3 nüsha doldurularak, ilgili kişinin çalışmakta olduğu kurum/işyerinin evrak kayıt bürosuna verilmesi ile olur. Çekilme bildirimini alan kurum yetkilisi, çekilme bildirimine tarih ve kayıt sayısını işleyerek bir nüshasını çekilene verir. Kurum, çekilme formunun bir suretini de 15 gün içinde sendika genel merkezine gönderir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur.

 

Madde 8 – Üyelikten Çıkarılma:

            Üyelikten çıkarılmada şu hususlar dikkate alınır.

 1. Sendikanın tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine uymamak,
 2. Üyeliğe engel bir göreve ya da statüye geçtiği halde üyelikten çekilmemek,
 3. Sendikanın amacıyla bağdaşmayan eylem ve etkinliklerde bulunmak,
 4. Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozucu söz veya beyanlarda bulunmak,
 5. Mazeretsiz üst üste üç ay süre ile üyelik aidatını ödememek,
 6. Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek veya sendikayı maddi zarara uğratmak, Üyelerin, sendika üyeliğinden çıkarılmasına sendika genel kurulu karar verir.

Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. İtirazın mahkemece kabul edilmesi halinde, üyelikten çıkarılma kararı mahkemece sonuçlanıncaya kadar devam eder.

 

Madde 9 – Üyeliğin Sona Ermesi:

 Çekilme, göreve son verilmesi veya diğer nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar, haklı bir sebep olmaksızın üst üste üç ay süreyle üyelik aidatı ödemeyenler, farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananlar ile 4688 sayılı yasanın 15’inci madde kapsamındaki bir göreve atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri ile varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri de sona erer.

 Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

Madde 10 – Üyeliğin Askıya Alınması ve Devamı:

            Aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle üyeliğinin askıya alınması halinde üyelikten dolayı kazanılan haklar, askı süresince kullanılamaz. Askı süresi sonunda yeniden üyelik müracaatı gerekmez, ilk üyelik formu geçerlidir. Üyeliğe mani hallerin kalkması durumunda üyelikten doğan haklar kazanılmış sayılır.

 1. Sendika ve şubelerde yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alan sendika üyelerinin bu görevlerinin sona ermesinden sonra yeniden göreve getirilmeleri halinde üyelik aidatı ödemek kaydıyla sendikaya üyelikleri devam eder.
 2. Askere alınan üyenin üyeliği, askerlik hizmeti sona erinceye kadar askıda kalır.
 3. Sendika üyesinin geçici olarak kamu görevinden mahrum bırakılması halinde üyeliği askıya alınır.
 4. Sendika üyesinin hizmet kolu içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma atanması halinde üyeliği devam eder.
 5. Kurumundan aylıksız izin alanların sendika üyeliği, üyelik aidatını düzenli ödemesi halinde geçerlidir, aksi takdirde üyeliği askıya alınır. Aylıksız izin bitiminde üyeliği devam eder.
 6. Sendika üyesi iken, 4688 sayılı kanunun 15’inci madde kapsamındaki bir görev veya pozisyona görevlendirilenlerin üyelikleri, bu göreve asaleten atamaları yapılıncaya kadar askıya alınır.

 

Madde 11 – Sendikaların Üst Kuruluş Üyeliği, Birleşme, Ayrılma ve Çıkarılma Halleri: 

 1. Sendikalar bir üst kuruluşa üye olabilirler. Birden çok üst kuruluşa üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
 2. Sendikanın bir üst kuruluşa üye olabilmesi için genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan üst kuruluşa üye olunamaz.
 3. Bir üst kuruluştan çekilmede de (b) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
 4. Sendikanın bir başka sendikaya katılması ya da birleşmesi halinde sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendikaya kendiliğinden geçer. Bir başka sendikanın sendikaya katılması ya da birleşmesi halinde bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri kendiliğinden geçer. Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendikanın üyeleri ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. Katılma ve birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda 4688 sayılı kanunun 6’ncı madde hükümleri uygulanır.

 

Madde 12 – Uluslararası Kuruluş Üyeliği:

           Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir.

 Sendika amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olduğunu veya üyelikten çekildiğini 15 (onbeş) gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

 Sendika, önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantı ve etkinliklere üye veya temsilcilerini gönderebilir.

 

Madde 13 – Sendikanın Zorunlu Organları:                                 

 1. Sendika Genel Kurulu
 2. Sendika Yönetim Kurulu
 3. Sendika Denetleme Kurulu
 4. Sendika Disiplin Kurulu

 

İstişare Organları:

 1. Başkanlar Kurulu,
 2. Temsilciler Kurulu,
 3. Danışma Kurulu,
 4. Onur Kurulu,
 5. Sendika Yönetim Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar,

 

Sendika organlarından sadece yönetim kurulu üyeleri, istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izne ayrılmada sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak ve Tüzüğün 22/2 madde hükümlerindeki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, 4688 sayılı Yasanın 18 inci maddesinde öngörülen haftada bir gün izin kullanarak kurumlarındaki görevlerine çalışmaya devam ederler.

 

Sendika Genel Kurulunca görev ve yetkileri belirlenecek İstişare organlarına zorunlu kurullar gibi

görev ve yetki verilemez.

 

 

 

 

 

Madde 14 – Sendika Genel Kurulunun Oluşması:

 Sendika genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyeler ve delegelerden oluşur. Sendika genel kurulu, bin üyeye kadar üyelerin katılımıyla yapılır.

 Sendikanın üye sayısı bini geçmesi halinde, genel kurul, şube genel kurullarından seçilecek 200 (ikiyüz) delege ile sendika yönetim kurulu ve sendika denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.

      Sendika yönetim kurulu 200 (ikiyüz) delegenin şubelere dağılımını şu esaslara göre yapar. a) Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.

 1. Sendika yönetim kurulunca alınan genel kurul karar tarihini müteakip yapılacak üye kayıtları delege seçimlerinde dikkate alınmaz. Şube genel kurulları başlamadan önce, her şubenin üye sayısı ayrı ayrı belirlenir, sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olur.
 2. (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 (ikiyüz) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 200 (ikiyüz) delegenin tahsisi tamamlanır ve her şubeye düşen delege sayısı şubelere bildirilir.

Sendika genel kuruluna katılacak delege, şube genel kurulunda seçilir, yedek delege seçilemez.  Şubeler, seçilen delegelerin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri, tarihi ve kurumunu belirten liste ile birlikte bir adet fotoğrafı en geç beş gün içerisinde sendika genel merkezine gönderir. Bir nüshası da şubedeki dosyasında saklanır.

 Genel kurul delegelerinde ölüm, istifa ve hizmet kolu değiştirme gibi diğer nedenlerle azalma olması halinde yerine herhangi bir atama yapılamaz, genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.

 Sendika ve şube delegelerinin sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. 

 

Madde 15 – Genel Kurulun Toplanması ve Karar Yeter Sayısı:

            Sendika genel kurulu dört yılda bir Sendika Genel Merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

            Genel kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.

 Sendika yönetim kurulunca hazırlanan Genel Kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saati belirtilen duyuru genel kurul için belirlenen tarihten en az 15 (onbeş) gün önce Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan edilir. Ayrıca, mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü diğer mercilere yazı ile bildirilir. 

Sendika Genel Kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa tutanak tutulur. Tutanak, mülki amire ve seçim kuruluna gönderilir. İkinci toplantı en çok 15 (onbeş) gün içerisinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Yer değişikliği olması halinde değişiklik, delegelere, mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.

Genel kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu karar yeter sayısı olarak kabul edilir.

Genel kurulda, delege olmayanlar karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

İki Genel Kurul toplantısındaki döneme ait faaliyet, hesap ve denetleme raporu ile bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce gönderilir.

Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Genel kurulda delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar, oy kullanamazlar. Vekaleten oy kullanılmaz.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine genel kurul kararıyla mümkündür.

Genel Kurul öncesinde, yönetim kurulu üyelerinden biri yoklama yapar. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde, Genel Kurulu Sendika Genel Başkanı veya görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi açar. Genel Kurulu yönetmek üzere, bir başkan, iki başkan vekili ve yeterince katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Delegelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine gizli oy açık tasnif esasına göre de yapılabilir. Başkanlık divanı delegeler arasından veya bağlı bulunan konfederasyon yöneticileri ya da üye sendikaların üye ve yöneticileri ile genel kurul delegelerinin 1/10’u tarafından diğer kişilerde aday gösterilebilir.

Genel Kurul delegeler ile yapılıyorsa delegelerin, üyeler ile yapılıyorsa üyelerin, Genel Kurula

katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

 

Madde 16 – Sendika Olağanüstü Genel Kurulu:

                   Sendika Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel

Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurullarda olduğu gibi ilan yoluyla ve delegelerin yazılı bildiriminin sendikaya intikalinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde toplantıya çağrılır.

 Delegeler, olağanüstü genel kurul taleplerinin yasal ve gerektirici sebeplerini açıkça belirtmek ve iddialarını kanıtlayan delil ve diğer belgelerini eklemek suretiyle şahsen veya münferiden yönetim kuruluna intikal ettirmeleri şarttır.

Genel kurul çağrısı sendika yönetim kurulunca yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında

gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

 

Madde 17 – Seçimde Uyulacak Esaslar:

 Genel kurulun toplanmasını ve yürütülmesini gözetmek üzere mülki amirin görevlendireceği hükümet komiserinin genel kurulun yapılacağı gün ve saatte bulunup bulunmadığına bakılır. Genel kurul, çalışmalarına hükümet komiseri olmadan da başlayabilir ve durum mülki amirliğe yazı ile bildirilir.  Genel kurulun zorunlu organları için yapılacak seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

 Seçim yapılacak genel kurul toplantıları en az 15 (onbeş) gün önce genel kurula katılacak üye veya delege listeleri ile birlikte toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar iki nüsha olarak seçim kuruluna ve mahalli mülki amirliğe verilir. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (09,0017,00) (dokuz – onyedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir 

 Seçimlerde aday olanların isim listeleri düzenlenerek ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca seçim kurulu başkanlığına verilir. Divan başkanlığı, birden fazla liste varsa seçimlerden önce bunları birleştirerek bir oy pusulası haline getirir

 Listede adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Delege nüfus hüviyet cüzdanı ve delege kimlik kartı ile birlikte imza karşılığı oyunu kullanır. Oy pusulaları seçim kurulunca mühürlenecektir.

 Seçim sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Üç nüsha tanzim edilen tutanağın bir örneği divan başkanlığına sunulur, bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Bir örneği de diğer belgelerle birlikte seçim kurulu başkanlığına verilir.

 Seçimin tamamlanmasından itibaren seçim sonuçlarına iki gün içerisinde itiraz yapılabilir. İtirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İtiraz edilmemesi halinde hakim kesin sonuçları ilan eder, sendika veya sendika şubesine bildirir.

 Seçim kurulu başkanı ile seçim kurulu üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun da belirtilen esaslara göre sendika veya sendika şubesi tarafından ücret ödenir.  Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, memurlara karşı işlenmiş suçlar kapsamındadır. 

 

 

Madde 18 – Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Zorunlu organlarda görev yapacak yöneticileri seçmek,
 2. Tüzük değişikliği yapmak,
 3. Yönetim ve denetleme kurulunun raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Duran varlıkların satın alınması veya satılması hususunda sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Yurtiçi ve yurtdışındaki sendikalara veya üst kuruluşlarına üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,
 7. Şubelerin kuruluş ve çalışma esasları ile ilgili hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,
 8. Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek,
 9. Sendikanın fesih kararını vermek ve feshi halinde mal varlığının tasfiyesine ilişkin kararı neticeye bağlamak,
 10. Sendikanın zorunlu organlarınca sendika üyeliğinden çıkarılması uygun görülen üyelerin, üyelikten çıkarılıp, çıkarılmamasına karar vermek,
 11. Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
 12. Sendika şubesi açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek, şubeleri birleştirmek veya kapatmak,
 13. Konfederasyon genel kurulunda sendikayı temsil edecek delegeleri seçmek,
 14. Mevzuatta veya tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen iş ve işlemlerle başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
 15. Sendika adına yapılacak her türlü miting, eylem, ve etkinlik kararı almak, uygulamak veya alınan kararları uygulamadan kaldırmak için sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
 16. Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri belirlemek,
 17. Üyelik ödentisinin miktar ya da oranını belirlemek,
 18. Zorunlu organlar tarafından sendika genel kuruluna intikal ettirilen hususları karara bağlamak,
 19. Sendika yönetim kurulu üyelerine ve aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri ile diğer görevlilere verilecek her türlü ücret, huzur hakkı ve gündeliklerini belirlemek,

 

Madde 19 – Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

 Sendika üyeliği kesinleşmiş tüzüğün 2’inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevinde bulunanlar, sendika veya şubenin zorunlu organlarına seçilebilir.

 Sendika organlarında görevli iken emekli olanların görevi seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

Madde 20 – Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması:

            Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen 7 üyeden oluşur.

            Bu üyeliklere ait görevler sırasıyla;

 • Genel Başkan
 • Genel Sekreter
 • Genel Başkan Yardımcısı (Mali işler)
 • Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma)
 • Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)
 • Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk, Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
 • Genel Başkan Yardımcısı (Basın-Yayın ve Dış İlişkiler)

 

Ayrıca Yönetim Kurulu yedek üyeliği için de 7 (yedi) yedek üye seçilir.

Genel Başkan ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelik seçimleri, Genel Kurula katılan delegeler tarafından unvan bazında ayrı ayrı gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Genel Kurul delege tam sayısının 1/10’u kadar delegenin teklifi ile sendika üyeleri de zorunlu organlara aday gösterilebilir.  

Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılığı üyelikleri için birden fazla aday olması durumunda en çok oy alan aday seçimi kazanır. Genel Başkanın yedeği olamaz. Herhangi bir nedenle

Genel Başkan görevi bıraktığında veya boşaldığında dönem sonuna kadar Genel Başkanlığa, Genel Sekreter vekalet ederek Genel Başkanın tüm yetkilerini kullanır. Yönetim Kurulunda Genel Başkan dışındaki üyelerde, boşalma olması durumunda yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

 Yedek üyeler, davet edildikten sonra Genel Başkan ya da Yönetim Kurulunda görev alan üyelerin yarıdan fazlasının ayrılması halinde, en geç 60 (Altmış) gün içerisinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır.

 

Madde 21 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

 Yönetim kurulu, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanacakları yetkilerden müştereken sorumludur.

            Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Konfederasyon ile birlikte sendika üyeleri adına toplu sözleşme görüşmelerine katılmak, toplu sözleşmeye taraf olmak,
 2. Toplu sözleşme metninin uygulanmasını takip etmek,
 3. Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128’inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunmak.
 4. Konfederasyon ile birlikte oluşturulacak idari kurullara üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek, toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek, kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurallara girecek üyeleri seçmek ve göndermek,
 5. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek, tüzük tadil tekliflerini hazırlamak, genel kurula sunmak ve yapılan değişiklikleri ilgili kurumlara bildirmek,
 6. Genel kurul ve diğer zorunlu organların kararlarını uygulamak, bu kurulların görüş ve önerilerini değerlendirmek,
 7. Genel kurulu toplantıya çağırmak.
 8. Şubelerin olağanüstü genel kurullarının toplanmasına karar vermek,
 9. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi süresi içinde genel kurul delegelerine intikal ettirmek,
 10. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
 11. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
 12. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşa ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçme, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etüt ve geziler ile diğer etkinliklere katılacakları tespit etmek,
 13. Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullarda görev alacak üyeleri seçmek ve göndermek,
 14. Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.
 15. Üyelerinin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, ilgili makam, merci ve yargı organları nezdinde dava açmak, açılan davalara taraf olmak ve bu amaçla hukuk danışmanlık büroları oluşturmak,
 16. Üyelerinin çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılan davalarda müdahil olmak, ya da sulh olmak,
 17. Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak; bürolar için personel temin etmek ve personel atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan personel için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
 18. Sendika adına şubelerde yapılan sarf vb. harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,
 19. Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisler ile kütüphane ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak,
 20. Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak,
 21. Sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya yürürlükten kaldırmak,
 22. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 23. Şube yönetim kurullarının görüşü alınarak, işyeri temsilci seçimlerinin yapılmasını sağlamak, seçimlere yapılan itirazları süresi içinde sonuçlandırmak ve zorunlu organların raporlarını karara bağlamak,
 24. Şube disiplin kurulunca verilen kararları gerektiğinde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
 25. Genel kurul tarafından oluşturulan istişare nitelikli organları toplantıya çağırmak, zorunlu organlar ve oluşturulan diğer organlar için uygun çalışma ofisi kurmak, organlarda görev alanların masraflarının karşılanmasına karar vermek,
 26. Duran varlıkların satın alınması veya mevcut duran varlıkların satılması hususunda alınan genel kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak, lüzumlu halinde satış işlemi için komisyon kurmak,
 27. Satış ve terkinine yönetim kurulunca karar verilen demirbaşlardan satışı mümkün olanlar için sendika yönetim kurulu üyelerinin birinin başkanlığında en az üç kişiden oluşturulacak komisyon başkanlığında mahalli bir gazetede onbeş gün önceden verilen bir ilanla satışa çıkarılır. Verilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunan alıcılardan en uygun teklifi verene satış yapılır. Kullanılamaz hale gelen ve ekonomik değerini tamamen yitiren demirbaşlar komisyonun önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile hurdaya ayrılabilir,
 28. Sendika ve şube yöneticileri ile personelin ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,
 29. Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri genel kurulun onayına sunmak, dd) Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 30. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak ve konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak.
 31. Sendikanın ihtiyaç duyduğu gayrimenkul satın almak, araç satın almak ve temsilciler toplantısı yapmak için sendika üye aidatlarının bir yıllık toplam tutarını geçmemek üzere bankalardan kredi çekmek.

 

Madde 22 – Sendika Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:

 Sendika Yönetim Kurulu, Genel Başkanın Başkanlığında 15 (onbeş) günde bir toplanır. Genel Başkanın yokluğunda toplantıya Genel Sekreter başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin daveti halinde yönetim kurulu üyeleri olağanüstüde toplanabilir.

 Yönetim Kurulu kararları, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli ve açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. 

 Sendika Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.

 Ayrılmalar sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine davet edilen yedek üyeler davet edildikten sonra genel başkan ya da yönetim kurulunda görev alan üyelerin yarısından fazlasının ayrılması halinde 60 (altmış) gün içinde genel kurul toplantıya çağrılır.

 

Madde 23 – Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Genel Başkan, Yönetim Kurulunun Başkanıdır.
 2. Yurt içi ve yurt dışında sendikayı temsil eder.
 3. Genel Kurul tarafından oluşturulan istişare nitelikli organlara gerektiğinde başkanlık eder.
 4. Şubeler dahil her türlü çalışmaları denetime ve tetkike yetkilidir.
 5. Sendika adına basın kuruluşlarına beyanat vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları ile paylaşabilir.
 6. Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda sendika adına taraf olur. Gerektiğinde bu yetkisini hukuk, mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısına devredebilir.
 7. Yönetim kurulunun kararlaştırdığı diğer konularda dava açmaya, açılmış davaları takip etmeye ve müdahil sıfatıyla katılmaya, sulh olmaya, davadan vazgeçmeye ve bu tür davalar için vekil tayin etmeye yetkilidir.
 8. Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili yönetim kurulu üyesi ile birlikte imza eder.
 9. Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
 10. Sendika yayın organına sahiplik eder.
 11. Konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
 12. Hizmet kolu ile ilgili sorunları, Ekonomik ve Sosyal Konseye götürülmesi için konfederasyona görüş bildirir.
 13. Gerekli görüldüğü hallerde yetkilerinin bir bölümünü yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

 

Madde 24 – Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanlık görevine vekalet etmek.
 2. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 41. maddesi (e) bendine göre hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikini sağlamak.
 3. Sendikanın her türlü yazışmalarını takip etmek.
 4. Sendika ile ilgili bilgi ve belgeleri arşivlemek
 5. Sendikanın ilkeleri doğrultusunda çalışmalarda bulunmak.
 6. Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
 7. Sendika bünyesinde istihdam edilen personeli yönetim kurulu kararı doğrultusunda izlemek ve denetlemek.
 8. Sendika Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kurula getirmek.
 9. Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek.
 10. Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 25 –  Genel Başkan Yardımcısının (Mali işler) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Sendikanın mali ve muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
 2. Aylık tanzim edeceği gelir-gider tablosu mizanları takip eden ayın onbeşine kadar yönetim kuruluna sunmak.
 3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlamak, günlük kasa bakiyesini tespit etmek, muhasebe tekniğine uygun olarak günlük kasa hareketleri özet raporunu yönetim kuruluna sunmak, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.
 4. Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda; sendikanın taşınmaz mal ve araçlarını sigorta ettirmek, sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.
 5. Tahsil, tediye, mahsup vesair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek.
 6. Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.
 7. Şube avanslarını zamanında göndermek ve harcamaların takibini ve denetimini yapmak.
 8. Sendika hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak.
 9. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile demirbaş eşya kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, vergi, resim ve harçlarını yatırmak.
 10. Genel kurulda müzakere edilecek bilanço ve tahmini bütçeleri yönetim kuruluna sunmak.
 11. Sendika gelirlerini, yönetim kurulunca belirlenecek bankalarda değerlendirmek.
 12. Zorunlu giderler için sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net bir aylık tutarının 3 (üç) katından fazla bulundurmamak.
 13. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca hesap ve bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporların ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve konfederasyona göndermek.
 14. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesi (g) ve (h) bentleri uyarınca alınan kararları uygulamak, muhasebe ve mali işler ile ilgili yönetmeliği hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 15. Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak,
 16. Sendika yönetim kurulu üyelerinin mal bildirimini noterden tasdik ettirmek, gerektiğinde denetçilere ve ilgili mercilere zimmet karşılığı teslim etmek,
 17. Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
 18. Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 26 – Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlandırma) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
 2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip etmek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yürütmek, üye envanterlerini çıkartmak ve üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin bir nüshasını her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı’na ve Kamu İşverenine göndermek,

 1. Şubelerin faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla yeni şubeler açılması konularında yönetim kuruluna bilgi sunmak. Kapatılması ve birleştirilmesi gereken şubeler ile ilgili incelemelerde bulunmak ve bu konuda genel kurul kararı alınabilmesi için sendika yönetim kuruluna rapor hazırlamak.
 2. Şubelerin delege seçimlerinin ve genel kurullarını zamanında gerektiği gibi yapılmasını takip etmek ve sağlamak.
 3. Sendikanın hizmet kolu içerisinde bulunan gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirmek
 4. Sendika temsilcilerinin seçimi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 5. Üyelerin ve diğer kamu görevlilerinin örgütlenme bilincini geliştirmek maksadıyla kitap, broşür, dergi, bülten, afiş, bildiri ve benzeri yayınları hazırlamak ve dağıtmak, bu hususta toplantılar düzenlemek.
 6. Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 27 –  Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Eğitim programları hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 2. Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlamak.
 3. Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap, bülten, afiş, vesair yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini temin etmek.
 4. Üyelerin sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak etkinlikleri planlamak, programlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 5. Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 6. Eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak bütçeye gerekli ödeneğin tahsis edilmesi hususunda öneride bulunmak.
 7. Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.
 8. Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 9. Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarının temini için eğlence, piknik, kermes, sergi ve benzeri sosyal etkinlikleri düzenlemek için Basın-Yayın ve Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte çalışmalarda bulunmak.
 10. Sorumluluk alanına giren konularda şubelerden gelen görüşleri değerlendirip yönetim kurulunun onayına sunmak.
 11. Sendika adına; ziyaret, kutlama, taziye, tebrik ve benzeri sosyal ilişkileri düzenlemek.
 12. Sendikanın zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amaçlı amatör spor etkinlikleri düzenlemek, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıklarının kurulması ile ilgili yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 13. Sendikanın zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, yangın, su baskını, deprem, gibi afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesislerinin kurulabilmesi için yönetim kuruluna bilgi sunmak.
 14. Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
 15. Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 28 – Genel Başkan Yardımcısının (Hukuk, Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

 1. Kamu görevlileri ile ilgili yapılacak toplu sözleşmeye ilişkin bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 2. Toplu sözleşme metninin uygulanmasını takip etmek.
 3. Kurum ve yüksek idari kurullara ve konfederasy