Anasayfa / Haberler / Sendikamızdan Haberler / 7. Dönem (2024-2025) Toplu Sözleşme Taleplerimiz
7. Dönem (2024-2025) Toplu Sözleşme Taleplerimiz

7. Dönem (2024-2025) Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna

İlişkin Toplu Sözleşme

Koruyucu giyim malzemesi

MADDE 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni veya nakdi olarak verilir. Unvan ve işe göre farklılıklar göz önünde tutulur. İşkolundaki kullanılan bütün koruyucu kişisel donanım malzemeleri için kurumlar arasında aynı fiyat tarifesi baz alınır. Bu yardım her yıl Ocak ayında uygulanır.

Okul servisi desteği

MADDE 2- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Servis kullanmayan personele servis için büyükşehirlerdeki düzeyde bir ücret ödenir.

Ücretsiz sosyal servis

MADDE 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31/1/2023 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Madencilik ve petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

MADDE 4- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından madencilik faaliyetleri ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Vardiya servisi

MADDE 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE 6- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, işkolundaki bütün kurumlarda görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık en az 1000 TL araç kullanım ücreti ödenir.

Çocuk Yardımı

MADDE 7- (1) Çocuk Yardımı ücreti çocuk başına en düşük memur aylık maaşının %25’inden az olmamak üzere ödenir.

Ek Özel Hizmet Tazminatı

MADDE 8- (1) İşkolundaki her kurum kendi işleri için Ek Özel Hizmet Tazminatı kapsamına giren bütün işlerini her yıl belirleyip Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Ek Özel Hizmet Tazminatı Teknik Hizmet sınıfındaki en üst unvan baz alındığında her gün için en düşük memur aylık maaşının %3’ü olarak ödenir. 

(2) Ek Özel Hizmet Tazminatı gidildiği gün kadar her üç ayda bir ödenir. Herhangi bir gün sınırı uygulanmaz.

Döner Sermayeden personelin faydalanması

MADDE 9- (1) İş kolumuzdaki kurumların döner sermaye işletmelerinin gelirlerinin en az %70’i personele nakdi ödenir.

Öğlen Yemeği veya Yemek Ücreti Ödenmesi

MADDE 10- (1) İş kolundaki bütün kurumlarda 50 kişi üzerinde personel çalışan birimlerde öğlen yemeğinin verilmesi, 50 kişi altında veya yemek hizmeti sağlanamadığı durumlarda yemek ücretinin Büyükşehirlerle denk rakamlarda ödenir.

(2) Vardiyalı çalışılan işyerlerinde vardiyadaki öğün yemeği sağlanır, sağlanamadığı durumlarda yemek ücreti Büyükşehirlerle denk rakamlarda ödenir.

Kadroya Geçenlere Derece Verilmesi

MADDE 11- (1) Kadroya geçen sözleşmeli personel ile daha sonra işe giren personel daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde derece almadı ise bir 1 derece verilir.

İşyeri Servisi

MADDE 12- (1) İşkolundaki kurumlar personeline ikametgahından işyerine kadar servis hizmeti verir. Servis hizmeti veremediği durumlarda kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenen ulaşım tazminatı öder.

 

 

İşyeri Kreşi

MADDE 13- (1) İşkolundaki kurumlar personelinin kreş çağındaki çocuklarına kreş hizmeti sağlar. Kreş hizmeti veremediği durumlarda kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenen kreş tazminatı öder.

Afet Yardımı ve Tazminatı

MADDE 14- (1) İşkolumuzdaki kurumların personeli herhangi bir afete maruz kaldığında personel maaşının 10 katından az olmamak üzere kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenen tutarda toplu afet yardımı ödenir.

(2) Kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenen süre boyunca afete maruz kalan personele maaşının %25’inden az olmamak üzere belirlenen süre boyunca maaşına ek olarak Afet Tazminatı ödenir.

Günlük Harcırahları

MADDE 15- (1) Günlük harcırah tutarlarının alt sınırı en düşük memur maaşının %5’i olarak uygulanır.

Yüksek Eğitim Tazminatı

MADDE 16- (1) Yüksek Lisans ve Doktora yapanlara verilen derece artışı yanında Yüksek Lisans ve Doktora için ayrı ayrı en düşük memur maaşının %5’i kadar her ay Yüksek Eğitim Tazminatı ödenir.

Unvan Değilikliği ve Görevde Yükselme Sınavının Her Yıl Yapılması

MADDE 17- (1) Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları her yıl düzenlenir. Yazılı sınav harici başkaca bir sınava gerek duyulmaz.

(2) Eğitim sonucu bir unvan kazananların kurumca yapılacak ön tespitler ile mezuniyetine denk unvan değişikliğine müsait kadro bulunması ve başka bir personel tarafından da talep edilmediğinin tespiti sonrası doğrudan unvan değişikliği uygulanır. Tespit işlemleri için her 3 ayda bir kurum bünyesinde e-devlet şifresi ile talepler toplanır.

Fazla Mesai Ücreti

MADDE 18- (1) Fazla mesai ücreti en az en düşük memur maaşının %1’i olarak uygulanır.

Mühendislere Ağır ve Tehlikeli İş Tazminatı

MADDE 19- (1) Ağır ve tehlikeli sınıfta yer alan işlerde fiilen çalışan Mühendislere en düşük memur maaşının %20’sinden az olmamak üzere Ağır ve Tehlikeli İş Tazminatı ödenir.

 

Mühendislere Mali Sorumluluk Tazminatı

MADDE 20- (1) Hakediş, Kabul, İhale vb mali konularda imza atan Mühendislere en düşük memur maaşının %20’sinden az olmamak üzere Mali Sorumluluk Tazminatı ödenir.

KİT Personeli Tayin Hakları

MADDE 21- (1) KİT personelinin bağlı olduğu bakanlık içerisinde 5 yıl sonrası tayin ve becayiş ile eş durumu tayini hakkı verilir.

Üretim yapan KİT personeline Üretim Pirimi ödenmesi

MADDE 22– (1) Üretim yapan KİT’lerde Memur ve Sözleşmeli personele KİT Yönetimi ve Yetkili Sendikanın belirlediği oranda Üretim Pirimi verilir.

Refakat İzni

MADDE 23- (1) Personelin 1. Derece yakınlarının çalışılan şehir dışında bulunması halinde süreye yol izinleri de dahil edilir.

İş Riski Tazminatı

MADDE 24- (1) Ofis ortamı dışında; arazi, maden sahası, fabrika, şantiye vb riskli yerlerde çalışan personele, iş yeri tehlike sınıfına göre İş Riski Tazminatı verilir.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

MADDE 25- (1) Hakediş ve kontrol işlerinde sorumlu olanlar ile emri altında kadrolu veya taşeron işçi çalıştıran birimlerde, işveren vekili konumundaki işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu personele kurumu tarafından sorumluluğu tutarında Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırılır.

 

Öğrenim Yardımı

 

MADDE 26- (1) Eğitimini bir üst seviyeye çıkaracak veya ek bir eğitim alacak personele ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına Öğrenim Yardımı verilir.

 

Vardiya Ücreti

 

MADDE 27- (1) Gündüz vardiyası dışında mesaiye gelen personele ek Vardiya Ücreti ödenir.

 

Yüksek Gerilim Tazminatı

 

MADDE 28- (1) İş kolumuzdaki kurumların yüksek gerilim trafolarından sorumlu ve tamir bakım gibi işlemler dolayısı ile maruziyet altında olan peronele Yüksek Gerilim Tazminatı verilir.

 

 

Lojmandan faydalanma

MADDE 29- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen personel; anılan kurumlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

Hizmet tahsisli konutlar

MADDE 30- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Çan ve Tunçbilek\'te bulunan kamu konutları ile kontrol müdürlükleri, Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde bulunan Van Erciş Şeker Fabrikası, Elazığ ve Çarşamba Şeker Fabrikaları ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kamu konutları 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 31- (1) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ genel müdürlüklerinin taşra teşkilatında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden resmi ve dini bayram günlerinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı

MADDE 32- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılır.

(2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

(3) Yemek sağlanamayan personele yemek ücreti ödenir.

MTA personeline ilave ödeme

Madde 33- (1) Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

 

 

TENMAK personeline ilave ödeme

Madde 34- (1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerine her ay 500 TL ilave ücret verilir.

TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret verilmesi

MADDE 35- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi

MADDE 36- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (6.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

TEİAŞ canlı bakım birimlerinde çalışanlara ilave ücret verilmesi

MADDE 37- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım birimlerinde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme

MADDE 38- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan B Termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Takip ve Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinde, Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik ve Çayırhan Linyit işletme müdürlüklerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.

Yüksek gerilim ilave ödemesi

MADDE 39- (1) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerleri ile özel sektör mülkiyetinde olan açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 200 TL ilave ücret ödenir.

 

 

ÇAYKUR kampanya primi

MADDE 40- (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 1000 TL kampanya primi ödenir.

Şeker Fabrikaları kampanya primi

MADDE 41- (1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 1000 TL kampanya primi ödenir.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına ilave ödeme

Madde 42- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

(2) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında güvenlik personeline En düşük memur maaşının %10’u oranında maaşına ek olarak Silah Taşıma Tazminatı verilir.

(3) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında nöbete gelen personel sayısının hem güvenlik hem de şahit olma dolayısı ile en az 2 (iki) kişi olması sağlanır.

(4) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında nöbete gelen personele nöbet süresince 1 öğün yemek ve içme suyu temin edilir. Yemek ve içme suyu temin edilemediği durumda ücreti ödenir.

ÇAYKUR, TKİ, TTK, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti

MADDE 43- (1) ÇAYKUR, TKİ, TTK, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri ve bu genel müdürlüklerin bağlı İşletmelerin tamamında görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti İl genelinde ve yakınındaki bir ile kadar sağlanır.

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

MADDE 44- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;

 1. a) Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmelipersonele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında,
 2. b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmelipersonele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında,
 3. c) DSİ tüm Bölge Müdürlüklerinde görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında, fazla çalışma ücreti ödenir.

DSİ personeline fazla çalışma ücreti

MADDE 45- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro ve ya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katını aşmamak üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

DSİ Tayin Dönemi

Madde 46- (1) Yılda en az 2 dönem olarak personele tayin başvurusu hakkı tanınır. Eğitim ve eş durumu gibi özel durumlarda dönem aranmaksızın öncelik verilir.

DSİ Personeline Hizmet Tahsisli Lojman Verilmesi

Madde 47- (1) DSİ de çalışan memurlara hizmet tahsisli lojman hakkı verilir.

DSİ Taşınır Kayıt Yetkilisi Mali Sorumluluk Tazminatı

Madde 48- (1) DSİ bünyesinde memur statüsünde Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak görev yapan ambar memurlarına her ay en düşük memur maaşının %10’u oranında Mali Sorumluluk Tazminatı ödenir.

ETİ MADEN personeline ilave ödeme

MADDE 49- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Bandırma İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir. Kırka, Emet, Bigadiç ve Beylikova İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 35 puan ilave edilir.

TKİ personeline ilave ödeme

MADDE 50- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde ve kontrol müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 35 puan ilave edilir. 

(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele 45 puan olarak uygulanır.

 

TKİ Kömür Yardımı

MADDE 51- (1) TKİ bünyesinde çalışan memurlara da 6 ton/yıl kömür yardımı verilir.

TKİ Taşra Lojman Hizmeti

MADDE 52- (1) TKİ bünyesindeki taşradaki işletmelerin lojman imkanlarının ücretsiz tahsis edilir ve bu tahsis hakkaniyet esaslı düzenlenir.

TTK personeline ilave ödeme

MADDE 53- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde bağlı işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 35 puan ilave edilir.

(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele 45 puan olarak uygulanır.

TTK Kömür Yardımı

MADDE 54- (1) TTK bünyesinde çalışan memurlara da 3 ton/yıl kömür yardımı verilir.

TTK Fiili Hizmet Hesabı

MADDE 55- (1) Teknik Elemanların Fiili Hizmeti (Yıpranma) hesaplanırken sadece yeraltında geçen süre değil gün içindeki toplam çalışma süresi esas alınır.

(2) Fiili Hizmet Zammı Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışan personele herhangi bir şart aranmaksızın yılda 180 gün olarak uygulanır.

(3) Fiili Hizmet Zammı yıllık izin ve tatillerde de uygulanır.

TTK Teknikerlerine ve Memurlarına Risk ve Sorumluluk Tazminatı Teşvik olarak Verilmesi

MADDE 56- (1) TTK personeli tekniker ve memurların Risk ve Sorumluluk Tazminatı teşvik ödemesi olarak uygulanır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeline ek ödeme

MADDE 57- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilgili mevzuatı uyarınca yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde görevlendirilen ve denetçi belgesine sahip olanlardan;

(a) Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personel ile

(b) Aynı veya benzer unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 15 puan ilave edilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendislik Branş Ünvanı ve Baş Mühendislik Kadrosu

MADDE 58- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Mühendislerin branşlarının da imzada kullanılması sağlanır.

(2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 5 yıl kamuda toplam 8 yıl hizmet veren mühendislere görevde yükselme sınavı ile Başmühendis ünvanına yükselme imkânı verilir.

Sanayi Sicil, Piyasa Gözetim ve Denetimi ile Ölçü ve Ayar İşlemleri Ek Özel Hizmet Tazminatı kapsamına alınması

MADDE 59- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatınca yürütülen Sanayi Sicil Kontrolleri için firma ziyaretleri, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İşlemleri, Ölçü ve Ayar Denetimleri, OSB Yerinde Tespit İşlemleri, Gayrisıhhi Müessese Ruhsat İşlemlerinin tamamı Ek Özel Hizmet Tazminatı kapsamında addedilir. Bu denetimlere fiilen katılan Teknik Hizmet Sınıfı dışındaki memurlara da unvanına uygun ücret ödenir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Personeline Ek Ödeme

MADDE 60- (1) Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili Gözetim ve Denetim faaliyetine katılan personele ek 20 puan Kurul ve komisyon ile mevzuat hazırlanmasına yönelik etkin görev yapan personele ek ödeme 10 puan olarak uygulanır.

Yatırım Tamamlama Ekspertiz Ücreti

MADDE 61- (1) Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca uygulanan Yatırım Tamamlama Ekspertizi işlemi için Ekspertiz ücreti 2000 TL olarak güncellenmiştir. Her yıl Memur maaş artışı ile orantılı olarak artırılır.

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

MADDE 62- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memuru kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 900 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Türk Standartları Enstitüsü personeline ilave ücret

MADDE 63- (1) Türk Standartları Enstitüsünde istihdam edilen personele; uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında Enstitü tarafından belirlenen standart görevlerinin üzerinde mesai saatleri dışında sonuçlandırdığı işlemler için ayda 2000 TL\'yi geçmemek üzere Enstitü tarafından belirlenen kriterlere göre ücret ödenir.

KOSGEB İlave ödeme

MADDE 64- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilen personele her ay 2000 TL ilave ücret verilir.

Sendikamızca Toplu Sözleşmeye Dahil Edilmesi İstenen Genel Hususlar

 • Dini Bayramlarda bütün personele 1 maaş tutarında bayram ikramiyesi verilir.
 • Mühendislerin ek göstergeleri 6400 olarak uygulanır.
 • Mühendislerin tamamına Teknik Sorumluluk Tazminatı ödenir.
 • Teknik Şube Müdürleri Teknik Hizmet Sınıfına dahil edilir.
 • Yıllık izinlere hafta sonu ve tatil günlerinin denk gelmesinde bu günler yıllık izin süresinden sayılmaz.
 • Memurlara lojman sağlanır. Sağlanamadığı durumlarda ikametgahına bakılmaksızın kira yardımı yapılır. Bulunulan yerin koşullarına göre yardımı kurumlar ve yetkili sendika beraber her yıl Ocak ayında tayin eder.
 • Gelir vergisi ve ek ödemelerin tamamında vergi dilimi %15‘tir. Kalkınmada öncelikli bölgelerde %10 olarak uygulanır.
 • Ek ödemeler emekli keseneğine dahil edilir.
 • Sosyal yardımlar aylıksız izin döneminde de ödenir.
 • Taşrada çalışan personele Taşra tazminatı ülke geneline şamil olacak şekilde ödenir.
 • Asgari Geçim İndirimi uygulaması yürürlüktedir.
 • Enflasyon farkı aylık olarak düzenlenir.
 • Sendika üyelik ve istifaları e-devlet üzerinden düzenir.
 • Damga vergisi kalemi memurların bütün ödemelerinden kaldırılmıştır.
 • Hastanelerde uygulanan sağlık katkı payları bütün memurlar için kaldırılmıştır.
 • Emekli Memur Maaş Bağlama Oranı %70 olarak uygulanır.
 • Hakem Heyeti Toplu Sözleşme mevzuatından çıkarılmıştır.
 • Memurun grev hakkı vardır.
 • Mazeret izinlerinde yetki ilk amirdedir.
 • Kıdem ücreti memuriyetin 2. yılında temel ücretlerinin yüzde 2\'si olarak başlar ve her yıl kademe artışında 0,5 artırılarak devam eder.
 • Sendika üyesi her personele yılda 2 gün ilave sendika izni verilir.
 • Memur çocuklarının tamamı %15 Bursluluk kontenjanından başarılarına göre yararlandırılır.
 • Memurların il içinde refakat izni kullanabilmesi için hastanenin yataklı hastane olması kafidir.

YORUM YAZ